Tìm tour du lịch

Teambuilding Sức Mạnh Đoàn Kết

16/09/2016 08:27 • Chương trình Team Building • lượt xem

Làm việc nhóm là khả năng làm việc cùng nhau hướng đến tầm nhìn chung. Là khả năng dẫn dắt những thành tích cá nhân vì các mục tiêu của tổ chức. Đây là nguồn nhiên liệu giúp những người bình thường có thể đạt được những kết quả phi thường.” - Andrew Carnegie
 
Chương trình Teambuilding Sức Mạnh Đoàn Kết  
 
Ý tưởng theo suốt chương trình là chủ đề về sức mạnh của sự đoàn kết. Là truyền thống tốt đẹp của nhân dân ta, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau khi gặp khó khăn, kết thành một khối thống nhất, cùng hoạt động vì mục đích chung. Khám phá chương trình Teambuilding Sức Mạnh Đoàn Kết trải qua 4 chặng:  
 
Chặng 1: Tôi là ai?
Chặng 2: Dựng cầu mà đi
Chặng 3: Đạp bong bóng
Chặng 4: Một người vì mọi người, mọi người vì một người
 
Ý nghĩa: Tạo sự đoàn kết gắn bó với các thành viên trong nhóm, giúp cho mọi người gần gũi nhau, hiểu nhau hơn. Đoàn kết, kết lại thành một khối vững chắc cùng nhau đạt được mục tiêu chung đề ra.